O nas

Szanowni Państwo,

 Szkoła mieści się  przy 11-15 rue Lamande 75017 w Paryżu 

Nasza Szkoła im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu) jest polską instytucją oświatową, prowadzącą działalność dydaktyczną w zakresie systemu uzupełniającego: 

  • ośmiletniej szkoły podstawowej
  • trzyletniego liceum ogólnokształcącego 
  • czteroletniego liceum ogólnokształcącego 
  • Szkoła podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej i realizuje uzupełniający programy nauczania
    z poszczególnych przedmiotów w oparciu o podstawę programową dla uczniów polskich uczących się za granicą i obowiązujące ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych. http://www.wlaczpolske.pl/ - zakładka dokumenty programowe. 
     
  • Rok szkolny trwa od września do czerwca. W trakcie roku przewidziane są ferie jesienne, świąteczne, zimowe i wiosenne. Uczniowie uczęszczają do szkoły w środy,piątki lub w soboty. Szkoła prowadzi nauczanie w systemie uzupełniającym, tzn. tylko z tych przedmiotów, których nie ma w szkole francuskiej gdzie uczniowie spełniają obowiązek szkolny.

Kierownik Szkoły: Konrad LESZCZYŃSKI

Kadra Pedagogiczna

W szkole pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. W naszej Szkole  zatrudnionych ponad 30 nauczycieli. Do szkoły łącznie uczęszcza ponad 1200 uczniów. Wszyscy nauczyciele posiadają dyplomy polskich uczelni i wykształcenie zgodne z wymogami regulowanymi przez rozporządzenia ministerialne. Nauczyciele biorą udział w szkoleniach metodycznych organizowanych na miejscu przez dyrekcję szkoły, a także prowadzonych przez specjalistów przyjeżdżających z Polski. Dokształcają się także na studiach podyplomowych oraz na kursach wakacyjnych w kraju i w systemie online.

      Prowadzimy następujące zajęcia

edukacja wczesnoszkolna,

język polski,

wiedza o Polsce

religia 

Nauka w szkole jest bezpłatna. W szkole działa prężna Rada Rodziców , która organizuje wiele zajęć pozaszkolnych, imprez i wycieczek ze zbieranych co roku dobrowolnych składek.

Podręczniki

Podręczniki i ćwiczenia są bezpłatne i wypożyczane ze szkolnej biblioteki-wydawane przez wychowawców klas na poczaąku kolejnego roku szkolnego. Podręczniki i ćwiczenia dla liceum i do nauki religii są zakupywane przez rodziców w Polsce. 

Warunki przyjmowania uczniów- więcej w zakładce Rekrutacja

Do szkoły przyjmowane są dzieci obywateli polskich, przebywających czasowo we Francji. Uczeń przybywający z Polski przyjmowany jest do szkoły na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej. Do szkoły przyjmuje się także dzieci mówiące po polsku obywateli polskich i osób pochodzenia polskiego zamieszkałych na stałe we Francji, jeżeli szkoła posiada wolne miejsca do nauki.

Zapisy dzieci do szkoły odbywają się każdego roku w terminie od początku maja do połowy czerwca danego roku.
Co roku na stronie internetowej w zakładce Zapisy do szkoły -zamieszczamy zasady rekrutacji na dany rok oraz wykaz niezbędnych dokumentów  zapisu, które należy złożyć w sekretariacie.

Miejsce nauki oraz dojazd

Zajęcia odbywają się w XVII dzielnicy Paryża przy ulicy Lamandé 11-15 (dojazd metro Rome-linia nr 2  lub metro La Fourche-linia nr 13 ) Autobusy 30, 31, 66. Patrz zakładka Kontakt

 

UWAGA!

Wszelkie wnioski, skargi, uwagi proszę składać osobiście w godzinach pracy szkoły, telefonicznie 01 42 28 66 38  lub mailowo do kierownika szkoły mail: paryz@orpeg.pl 

kierownik szkoły: Konrad Leszczyński