Zapisy 2020/2021- zarządzenie w sprawie rekrutacji ONLINE

 

 Zarządzenie kierownika nr 2/2020  Kierownika Szkoły Polskiej im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

  

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

DO KLASY II i III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

ORAZ DO KLASY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

 w systemie uzupełniającym obowiązujące
w Szkole Polskiej im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP 
w Paryżu
 na rok szkolny 2020/2021

Podstawa prawna:

1.       Podstawa prawna:

1)   Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.),

2)   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. 2019 poz. 1652),

3. Statut Szkoły Polskiej im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu

4. Zarządzenie kierownika nr 2/2020 Szkoły Polskiej  im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

1. Termin i miejsce rekrutacji na rok szkolny 2020/2021:

 Zapisu  tylko drogą ONLINE dokonują rodzice/prawni opiekunowie dzieci (mówiących po polsku): 


w terminie od 01  maja 2020  do 30 maja 2020  do klasy pierwszej lub drugiej lub trzeciej szkoły podstawowej uzupełniającej

w terminie od 10 czerwca 2020 do 15 czerwca 2020  do klasy I Liceum Ogólnokształcącego uzupełniającego

TYLKO  DROGĄ ONLINE - na stronie szkoły oraz facebooku będa wygenerowane formularze zapisu. Link zostanie opublikowany o okreslonym niżej czasie.

2. Zasady rekrutacji:

a) Do klasy pierwszej szkoły podstawowej uzupełniającej pierwszeństwo mają:

- dzieci 7 letnie rocznik 2013 i dzieci 6 letnie i rocznik 2014 i mówiące po polsku, które spełniają obowiązek szkolny we francuskim/lokalnym systemie edukacji. 

b) Szkoła  prowadzi rekrutację wyłącznie drogą elektroniczną. 

c) Szkoła nie udziela informacji indywidualnych o rekrutacji na Facebooku.

3. Wymagane dokumenty niezbędne do okazania we wrześniu, po otrzymaniu wcześniej informacji  po zakończonej rekrutacji mailowo p.t. Decyzja kierownika Szkoły o przyjęciu dziecka do...:

a) formularz wraz z oświadczeniami, który Rodzic wypełnil do zapisu będzie wydrukowany i udostępniony do podpisu przez rodzica w szkole, we wrześniu. 

b) polski akt urodzenia dziecka (w przypadku francuskiego aktu urodzenia dołączyć kopię polskiego paszportu dziecka lub kopię paszportu jednego z rodziców)

c) numer PESEL dziecka lub 9 w przypadku braku nr PESEL) nr paszportu dziecka lub nr ubezpeiczenia dziecka

d) dowód osobisty rodzica dokonującego zapisu

e) aktualne zaświadczenie ze szkoły francuskiej/lokalnej  o spełnianiu obowiązku szkolnego (należy dostarczyć wychowawcy klasy we wrześniu 2019) Uwaga! Przy zapisie koniecznie należy podać  nazwę i adres szkoły francuskiej (école primaire), do której dziecko uczęszcza lub będzie uczęszczać od września 2020 r.

f) ubezpieczenie szkolne (extra-scolaire na dany rok szkolny)-kopia we wrześniu 2020 . 

4. Zapis ( przesłanie formularza online)  nie jest równoznaczny z przyjęciem do szkoły.  Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje kierownik szkoły. LICZBA  MIEJSC JEST OGRANICZONA. 

5. O wynikach rekrutacji - przyjęciu do szkoły rodzice dziecka zostaną powiadomieni mailowo po zakończeniu okresu rekrutacji. 

6. Lista imienna nowych uczniów zapisanych do danej klasy będzie wywieszona na tablicy na dziedzińcu szkoły/ gablocie w dniu rozpoczęcia roku szkolnego we wrześniu. b.r. 

7. W przypadku zwolnienia się miejsca dla dziecka oczekującego na przyjęcie na dany dzień, sekretariat poinformuje rodziców telefonicznie o możliwości zapisu.

8. Rekrutacja dotyczy tylko dzieci do klas pierwszych, drugich i trzecich  szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego. Uczniowie kandydujący do klasy I liceum ogólnokształcacego są rekrutowani tylko spośrod obecnych uczniów naszej szkoły.

9. Do pozostałych klas rodzic/opiekun dziecka może złożyć podanie do kierownika z prośbą o przyjęcie dziecka do szkoły. W przypadku zwolnienia się miejsca rodzic zostanie zaproszony do sekretariatu telefonicznie celem dopełnienia wszelkich formalności związanych z zapisem  pod koniec sierpnia  lub na początku września 2020 r.

10.  Dla klas pierwszej, drugiej i trzeciej Szkoły podstawowej zajęcia będą organizowane: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Pozostały jeszcze wolne miejsca:

w piątki od godz. 16.15 do 19.30 z religią

lub 

w piątki  od godz. 17..05 do 19.30 bez religii

w środę i/lub w sobotę rano i sobotę po południu dla klas I Liceum Ogólnokształcącego. Liczba miejsc ograniczona.

11.W dniu 1 maja 2020  o godz. 12.00  b.r. opublikujemy do publicznej wiadomości dwa formularze

1. Formularz zapisu dla kandydatów do klasy I Szkoły Podkstawowej  (zarówno na stronie, która teraz przeglądasz oraz na naszym szkolnym blogu link tutaj kliknij

2. Formularz zapisu dla kandydatów do klas II i III Szkoły Podstawowej (tylko na stronie, którą teraz przeglądasz Zakładka u góry strony p.t.  Formularz zapisu do klasy II i III SP)

12. W dniu 10 czerwca b.r. opublikujemy trzeci formularz

a) Formularz dla kandydatów do klasy I Liceum Ogólnokształcącego - rekrutacja tylko dla uczniów naszej Szkoły  Formularz zostanie przesłany mailowo kandydatom zatwierdzonym przez kierownika Szkoły na podstawie deklaracji uczniów spełniających warunki naboru do liceum, zebranych przez wychowawcę klasy.

13. Szkoła nie prowadzi rekrutacji w żaden inny sposób jak drogą online- nie przyjmujemy żadnych dokumentów mailowo, ani pocztą. Wszystkie wskazówki będa podane w Formularzach zapisu online, o których mowa wyżej. 

12. Informacja o terminie rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz  z wymogami formalnymi zapisu, wykaz niezbędnych dokumentów zostają podane do publicznej wiadomw gablocie zewnętrznej szkołyInformacje o rekrutacji, linki do rekrutacji będą opublikowane pod koniec kwietnia b.r. na stronie internetowej szkoły www.paryz.orpeg.pl oraz podane na Facebooku szkoły.W formularzach rekrutacyjnych, które się ukażą znajdą Państwo inne niezbędne informacje. 

 (-) Konrad Leszczyński

Kierownik Szkoły 

Paryż, 09  kwietnia 2020 r